Skupština akcionara

Saziv za vanrednu skupštinu akcionara 07.04.2021. godine

 • Informacija o rezultatima glasanja na vanrednoj sjednici skupštine akcionara Instituta Igalo AD - PDF

  Obavještenje o proširenju dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara (objavljeno 26.03.2021. godine) - PDF

  Odluka o utvrđivanju predloga odluke o razrješenju Odbora direktora - PDF

  Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora - PDF

  Odluka o utvrđivanju predloga odluke o izboru Odbora direktora - PDF

  Predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora - PDF

  Glasački listić razrješenje Odbora direktora - PDF

  Glasački listić izbor članova Odbora direktora - PDF

  Saziv vanredne Skupštine akcionara - PDF
 • Glasački listić Izmjene i dopune Statuta i Poslovnika o radu - PDF
 • Punomoćje - PDF
 • Tačka 1. - Izmjene i dopune Statuta Instituta Igalo A.D.
  1. Izmjene i dopune Stauta Instituta Igalo A.D. - PDF
  2. Statut (prečišćen tekst) - PDF
  3. Odluku o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Instituta Igalo A.D. - PDF
 • Tačka 2. - Izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine akcionara Instituta Igalo A.D.
  1. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine akcionara Instituta Igalo A.D. - PDF
  2. Poslovnik o radu Skupštine akcionara (prečišćeni tekst) - PDF
  3. Odluku o usvajanju izmjena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine akcionara Instituta Igalo A.D. - PDF
 • Odluka o razrješenju članova odbora direktora Instituta Igalo - PDF
 • Odluka o usvajanju izmjena i dopuna poslovnika o radu skupštine akcionara Instituta Igalo - PDF
 • Odluka o usvajanju izmjena i dopuna statuta Instituta Igalo - PDF

Materijal za redovnu skupštinu akcionara 29.06.2020. godine

 • Saziv redovne Skupštine akcionara - PDF
 • Tačka 1. - Usvajanje finansijskih iskaza sa Izvještajem o poslovanju Društva za period od 01.01 - 31.12.2019. godine
  1. Godišnji izvještaj menadžmenta za 2019. godinu - PDF
  2. Obrazac IPL na dan 31.12.2019. godine - PDF
  3. Napomene i računovodstvene politike 2019. godine - PDF
 • Tačka 2. - Usvajanje Izvještaja revizora Drušrtva o reviziji finansijskih iskaza za 2019. godinu
  1. Izvještaj revizora za 2019. godinu - PDF

Materijal za redovnu skupštinu akcionara 21.06.2019. godine

 • Saziv redovne Skupštine akcionara - PDF
 • Tačka 1. - Usvajanje finansijskih iskaza sa Izvještajem o poslovanju Društva za period od 01.01 - 31.12.2018. godine
  1. Godišnji izvještaj menadžmenta za 2018. godinu - PDF
  2. Obrazac IPL na dan 31.12.2018. godine - PDF
  3. Napomene i računovodstvene politike 2018. godine - PDF
  4. Odluka o usvajanju Godišnjeg računa - PDF
 • Tačka 2. - Usvajanje Izvještaja revizora Drušrtva o reviziji finansijskih iskaza za 2018. godinu
  1. Izvještaj revizora za 2018. godinu - PDF
  2. Odluka o usvajanju Izvještaja revizora - PDF
 • Tačka 3. - Imenovanje revizora Društva za 2019. godinu
  1. Predlog odluke - Imenovanje Revizora - PDF
 • Tačka 4. - Razrješenje članova Odbora direktora
  1. Odluka o razrješenju članova Odbora direktora - Predlog - PDF
 • Tačka 5. - Izbor članova Odbora direktora
  1. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora - PDF
 • Preuzmi materijal za redovnu skupštinu 21.06.2019. godine - PREUZMI