Skupština akcionara

Materijal za redovnu skupštinu akcionara 21.06.2019. godine

 • Saziv redovne Skupštine akcionara - PDF
 • Tačka 1. - Usvajanje finansijskih iskaza sa Izvještajem o poslovanju Društva za period od 01.01 - 31.12.2018. godine
  1. Godišnji izvještaj menadžmenta za 2018. godinu - PDF
  2. Obrazac IPL na dan 31.12.2018. godine - PDF
  3. Napomene i računovodstvene politike 2018. godine - PDF
  4. Odluka o usvajanju Godišnjeg računa - PDF
 • Tačka 2. - Usvajanje Izvještaja revizora Drušrtva o reviziji finansijskih iskaza za 2018. godinu
  1. Izvještaj revizora za 2018. godinu - PDF
  2. Odluka o usvajanju Izvještaja revizora - PDF
 • Tačka 3. - Imenovanje revizora Društva za 2019. godinu
  1. Predlog odluke - Imenovanje Revizora - PDF
 • Tačka 4. - Razrješenje članova Odbora direktora
  1. Odluka o razrješenju članova Odbora direktora - Predlog - PDF
 • Tačka 5. - Izbor članova Odbora direktora
  1. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora - PDF
 • Preuzmi materijal za redovnu skupštinu 21.06.2019. godine - PREUZMI