Afereza

Terapijska afereza je procedura ekstrakorporalnog prečišćavanja krvi koja uklanja štetne patogene, aktivne biotoksine, oštećena antitijela, ostatke sintetskih toksina, makromolekule, cirkulišuće teške metale, inflamatorne citokine ili ćelije iz krvi ili plazme pacijenta. Prednost u odnosu na konvencionalne terapije jeste u činjenici da se u organizam pacijenta ne unose nikakve strane substance. Patogeni agensi se uklanjaju u veoma sofisticiranoj ekstrakorporalnoj cirkulaciji. Krv se vraća pacijentu odmah nakon prečišćavanja.

institut-igalo-afereza

Upravo princip terapijske afereze definisan je kao procedura koja veoma brzo može da mijenja sastav krvotoka obezbjeđujući značajan i inicijalni tretman čitavog spektra oboljenja koje su udružene sa kvantitativnim i/ili kvalitativnih abnormalnosti uobličenih krvnih elemenata ili plazme.

Membranska afereza koja se izvodi na aparatu „Hemofenix“ ima čitav niz prednosti:

 1. Procedura se izvodi na jednu iglu koja može da se aplikuje na bilo koju venu na ruci.
 2. U svakoj proceduri se uklanja 30% cirkulišuće plazme potpuno bezbjedno.
 3. Terapijski ciklus se sastoji od 4 procedure koje se izvode svaki drugi dan, što znači da se na ovaj način može ukloniti 1.5 volumena cirkulišuće plazme.
 4. Sama procedura traje oko 1 do 1.5 h, sa odmorom nakon procedure oko pola sata – primjenljiva na ambulantne pacijente.
 5. Sterilni filter set sa membranom je za jednokratnu upotrebu.
 6. Membrana je proizvedena nano tehnologijama čime je obezbijeđena njihova visoka specifičnost i senzitivnost – veličine pora, zaobljene ivice i naelektrisanje.
 7. Krv se dodatno tretira Laserskim zracima čime se olakšava razgradnja i uklanjanje štetnih metabolita iz organizma.
 8. Nadoknada plazme je samo sa fiziološkim rastvorom
 9. Antikoagulans je citratni koji aktivira procese Krebsovog ciklusa u ćelijama.
 10. Nema rizika od alergijskih reakcija!!!
 11. Nema rizika od transmisivnih bolesti!!

AFEREZA U SLUŽBI PREVENTIVNE MEDICINE

Medicina se definiše kao grana ljudske djelatnosti kojoj je cilj liječenje i rehabilitacija bolesnih i čuvanje i unapređenje zdravlja zdravih ljudi. Zadaci savremene medicine su definisani kao:

 • liječiti i suzbijati bolesti - kurativna medicina
 • omogućiti bolesnicima povratak u normalan život – rehabilitaciona medicina
 • spriječiti pojavu bolesti - preventivna medicina
 • poboljšati zdravlje zdravih osoba

Istovremeno zdravlje se definiše kao sposobnost interakcije pojedinca i sredine u cilju održavanja homeostaze organizma i zavisi od individulanih faktora (genetika, imunskog sistema, nutritivnog statusa, stilova života) ali i faktora okoline (pr ekološki faktori).

U skorije vrijeme bolje se razumije djelovanje čitavog niza egzogenih i endogenih stresogenih faktora koji za posledicu imaju akumulaciju različitih metabolita u organizmu koji značajno mijenjaju aktivnot urođenih mehanizama ozdravljenja i disregulacije imunskog sistema kao glavnog „čuvara organizma“. Prisustvo hronične inflamacije slabog intenziteta (eng low grade inflammation) je obično jedan od prvih znakova narušavanja funkcionisanja protektivnih mehanizama za očuvanje homeostaze organizma.

Kada govorimo o preventivnoj medicini značajno mjesto pripada ovom tipu afereznog postupka obzirom da:

 1. Bezbjedno uklanjanje produkata metaboličkog, inflamatornog i oksidativnog stresa iz plazme i intersticijuma.
 2. Usporavanje toka hroničnih bolesti.
 3. Sprečavanje njihovih komplikacija.
 4. Rejuvenacija organizma kroz aktivaciju protektivnih mehanizama u ćelijama i tkivima.

Preventivna primjena afereznih postupa može da se primjenjuje na čitavom spektru oboljenja koje u pozadini imaju inflamaciju niskog intenziteta kao što su: metabolički sindrom, gojaznost, dislipidemije, disregulacije imunskog odgovora, alergije, menopauzalni simptomi, detoksikacija organizma u cjelini i anti-aging tretmanima.

PITAJTE NAS

Naš će Vam tim stručnjaka rado odgovoriti na svako postavljeno pitanje…