Skupština akcionara

Materijal za redovnu skupštinu akcionara 21.06.2019. godine

Saziv redovne Skupštine akcionara - (PDF)

Tačka 1. - Usvajanje finansijskih iskaza sa Izvještajem o poslovanju Društva za period od 01.01 - 31.12.2018. godine

  1. Godišnji izvještaj menadžmenta za 2018. godinu - (PDF)
  2. Obrazac IPL na dan 31.12.2018. godine - (PDF)
  3. Napomene i računovodstvene politike 2018. godine - (PDF)
  4. Odluka o usvajanju Godišnjeg računa - (PDF)

Tačka 2. - Usvajanje Izvještaja revizora Drušrtva o reviziji finansijskih iskaza za 2018. godinu

  1. Izvještaj revizora za 2018. godinu - (PDF)
  2. Odluka o usvajanju Izvještaja revizora - (PDF)

Tačka 3. - Imenovanje revizora Društva za 2019. godinu

  1. Predlog odluke - Imenovanje Revizora - (PDF)

Tačka 4. - Razrješenje članova Odbora direktora

  1. Odluka o razrješenju članova Odbora direktora - Predlog - (PDF)

Tačka 5. - Izbor članova Odbora direktora

  1. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora - (PDF)

Preuzmi materijal za redovnu skupštinu 21.06.2019. godine - (download)