Mi brinemo o vašem zdravlju

Jedinstven spoj hotela i zdravstveno-rehabilitacionog centra svakom gostu pristupa kroz individualni medicinski program.

Rehabilitacioni programi

Institut Igalo medicinsku rehabilitaciju zasniva na timskom radu i individualizovanim rehabilitacionim programima specifično iz oblasti:

Rehabilitacioni programi

 • Reumatološka rehabilitacija

  Reumatološka rehabilitacija tretira degenerativne reumatske bolesti, zapaljenski reumatizam i vanzglobni reumatizam.

  Degenerativne reumatske bolesti

  U degenerativne reumatske bolesti spadaju artroze perifernih zglobova i kičmenog stuba kao najčešće bolesti starijeg doba.

  Multidisciplinarni timski pristup u kreiranju rehabilitacionog programa prilagođenog pacijentu i njegovim potrebama za cilj ima oslobađanje ili smanjenje bola, povećanje pokretljivosti u zglobu, jačanje oslabljene muskulature sa krajnjim ciljem da se omogući što bolje obavljanje svakodnevnih radnih aktivnosti (ADŽ) i spriječi invalidnost. Terapijski modaliteti su različiti: vježbe u sali, vodi, primjena peloida, mineralnih kupki, masaža, elektroterapije, ultrazvuka, magneta, lasera...

  Rehabilitacija zapaljenskog reumatizma

  Rehabilitacija zapaljenskog reumatizma podrazumijeva, prvenstveno, tretiranje reumatoidnog artritisa - RA, ankilozirajućeg spondilitisa - SA, psorijatičnog artritisa-PsA, kao i metaboličkih artropatija, gdje je najčešći giht.

  Institut Igalo se preko 40 godina uspješno bavi kompleksnim funkcionalnim liječenjem ovih bolesnika. U liječenju se koristi balneo terapija (mineralna voda u kadama, bazenima, peloid), individualno i/ili grupno kreirani programi vježbi u salama i bazenima, radna terapija, program doziranog aerobnog treninga, manuelne masaže, ultrazvuk, magnetoterapija, laser, elektroterapija. Optimalno trajanje liječenja je 3 nedjelje.

  Vanzglobni reumatizam

  Program rehabilitacije pacijenata sa vanzglobnim reumatizmom tretira sljedeće bolesti: entezopatija, burzitis, tendinitis, fibromialgija, miofascijalni bolni sindrom.

  Individualnim terapijskim pristupom uz korišćenje balneo terapije, individualni/grupni programi vježbi u salama i toplim mineralnim bazenima, masaža (manuelnih, podvodnih, refleksnih) ultrazvuk, elektroterapija, magneta, lasera, edukacije pacijenata. Optimalno trajanje programa je 2 – 3 nedjelje.

 • Kardiološka rehabilitacija

  Kardiološka rehabilitacija pacijenata nakon infarkta miokarda, sa stabilnom anginom pektoris, nakon operacija na srcu (ugradnje stenta, koronarnog bypass-a, operacija srčanih zalistaka...) i sa visokim pritiskom.

  Timski pristup (spec.fizijatar, spec.kardiolog, klinički psiholog, nutricionista, fizioterapeut i specijalizovani iz oblasti kardiologije, medicinske sestre osposobljene za izvođenje neinvanzivnih dijagnostičkih procedura rehabilitacije kao i specijalista drugih medicinskih oblasti) u kome pacijentima važnu ulogu u kreiranju rehabilitacionog programa koji se odvija kroz strogo doziran program fizičkih aktivnosti (intervalni trening na traci ili biciklu, hodanje, plivanje, vježbe za muskulaturu pod monitoringom za to edukovanog osoblja).

  Antistres program – psihosocijalna adaptacija i bihevioralno savjetovanje, edukacija vezana za ishranu i ostale faktore rizika (pušenje, slabe fizičke aktivnosti, alkohol) su dio kardiološke rehabilitacije.

  Fizioterapijski modaliteti koji se koriste – hidroterapija, kineziterapija, elektroterapija, manuelna masaža, limfna drenaža.

 • Respiratorna rehabilitacija

  Respiratorna rehabilitacija pacijenata sa: hroničnom obstruktivnom plućnom bolesti (HOPB), astmom, nakon operacija na plućima, restriktivnim plućnim oboljenjima, izrazitim deformitetima grudnog koša.

  U Instutu Igalo se kroz individualni pristup svakom pacijentu, u kome učestvuje multidisciplinarni tim (spec.fizijatar, pulmolog, kardiolog, klinički psiholog, nutricionista, specijalizovani fizioterapeuti i medicinske sestre), kreira kompleksni rehabilitacioni program koji pored fizičkog aspekta uključuje psihološki, emocionalni i socijalni aspekt bolesti.

  Fizikalne procedure uključuju: respiratornu kineziterapiju, intervalni trening, inhalacije, razne tehnike drenaže, plivanje, manuelnu masažu, tehnike čuvanja energije i metode relaksacije.

 • Neurološka rehabilitacija

  U Institutu Igalo se preko 60 god sprovodi rehabilitacija bolesnika nakon moždanog udara, povreda glave, mozga i kičmene moždine (kvadriplegije, paraplegije), nakon neurohiruških operacija, kod demijelinizirajućih oboljenja (multipla skleroza …), oboljenja centralnog i perifernog motornog neurona.

  Cilj rehabilitacije je da se kroz individualni pristup svakom pacijentu, uz učešće multidisciplinarnog tima postigne maksimalno osposobljavanje pacijenta za ADŽ (aktivnosti dnevnog života), a u skladu sa njegovim fiziološkim ograničenjima.

  Kompleksni rehabilitacioni program uključuje kineziterapiju, radnu terapiju, logopedski i psihološki tretman, elektroterapijske procedure i hidroterapiju.

 • Rehabilitacija sportskih povreda

  Sportske povrede zauzimaju visoko mjesto u redosljedu učestalosti povreda u savremenom svijetu. U cilju smanjivanja učestalosti, od velikog je značaja kako preventiva tako i postupak neposredno poslije povrijeđivanja. Ove povrijede su, po svojoj prirodi, najčešće lake povrijede, ali je njihova rehabilitacija specifična i zasnovana na primjeni kineziterapijskih vježbi, funkcionalnog treninga, hidroterapije, peloidoterapije, mehanoterapije (manuelna masaža, limfna drenaža, reflesna masaža), elektroterapije, koje izvode za to specijalizovani terapeuti pod nadzorom ljekara specijaliste, sa ciljem potpunog oporavka i vraćanja u aktivni sportski život.

 • Rehabilitacija lokomotornog sistema

  Rehabilitacija pacijenata nakon operacija na koštano-mišićnom sistemu, nakon ugradnje endoproteza (kukova, koljena, ramena)...

  Program rehabilitacije se sprovodi kroz individualne kinezitepijske vježbe, sa ciljem uspostavljanja izgubljenog obima pokreta, snage mišića, koordinacije, u sali i bazenu, uz korištenje balneoloških terapijskih procedura, manuelne masaže i elektroterapije.

 • Dječija rehabilitacija

  Dječija rehabilitacija je koncipirana da zadovolji polivalentne i interdisciplinarne potrebe u rehabilitaciji djece, od novorođenačke do dobi od 16 godina.

  U kreiranju programa učestvuje mulitidisciplinarni tim (fizijatar specijalizovan za dječiju patologiju, pedijatar, defektolog, logoped, psiholog, medicinske sestre, terapeuti), kroz individualni pristup uz aktivno učešće roditelja.

  Indikacije za rehabilitaciju su:

  • urođene anomalije i deformiteti lokomotornog aparata
  • povrede lokomotornog aparata
  • lezije perifernog i centralnog nervnog sistema
  • reumatološka oboljenja u fazi remisije
  • stečeni deformiteti kičmenog stuba i bolesti rasta
  • respiratorna oboljenja
  • kašnjenje u psihomotornom razvoju
  • stanja nakon operacija kukova (zbog urođenog iščašenja kukova, epifizeolize, Pertesove bolesti)
  • porođajne povrijede (tortikolis, lezije brahijalnog pleksusa)

  Terapijski program obuhvata: kineziterapiju (individualnu ili grupnu), hidrokineziterapiju u bazenu ili Hubbardu, manuelnu masažu, bisernu kupku, peloidoterapiju, parafin, radnu terapiju, logopedski tretman.