Mi brinemo o va?em zdravlju

Jedinstven spoj hotela i zdravstveno-rehabilitacionog centra svakom gostu pristupa kroz individualni medicinski program.

Rehabilitacioni programi

Institut Igalo medicinsku rehabilitaciju zasniva na timskom radu i individualizovanim rehabilitacionim programima specifi?no iz oblasti:

Rehabilitacioni programi

 • Reumatolo?ka rehabilitacija

  Reumatolo?ka rehabilitacija tretira degenerativne reumatske bolesti, zapaljenski reumatizam i vanzglobni reumatizam.

  Degenerativne reumatske bolesti

  U degenerativne reumatske bolesti spadaju artroze perifernih zglobova i ki?menog stuba kao naj?e??e bolesti starijeg doba.

  Multidisciplinarni timski pristup u kreiranju rehabilitacionog programa prilago?enog pacijentu i njegovim potrebama za cilj ima osloba?anje ili smanjenje bola, pove?anje pokretljivosti u zglobu, ja?anje oslabljene muskulature sa krajnjim ciljem da se omogu?i ?to bolje obavljanje svakodnevnih radnih aktivnosti (AD?) i sprije?i invalidnost. Terapijski modaliteti su razli?iti: vje?be u sali, vodi, primjena peloida, mineralnih kupki, masa?a, elektroterapije, ultrazvuka, magneta, lasera...

  Rehabilitacija zapaljenskog reumatizma

  Rehabilitacija zapaljenskog reumatizma podrazumijeva, prvenstveno, tretiranje reumatoidnog artritisa - RA, ankiloziraju?eg spondilitisa - SA, psorijati?nog artritisa-PsA, kao i metaboli?kih artropatija, gdje je naj?e??i giht.

  Institut Igalo se preko 40 godina uspje?no bavi kompleksnim funkcionalnim lije?enjem ovih bolesnika. U lije?enju se koristi balneo terapija (mineralna voda u kadama, bazenima, peloid), individualno i/ili grupno kreirani programi vje?bi u salama i bazenima, radna terapija, program doziranog aerobnog treninga, manuelne masa?e, ultrazvuk, magnetoterapija, laser, elektroterapija. Optimalno trajanje lije?enja je 3 nedjelje.

  Vanzglobni reumatizam

  Program rehabilitacije pacijenata sa vanzglobnim reumatizmom tretira sljede?e bolesti: entezopatija, burzitis, tendinitis, fibromialgija, miofascijalni bolni sindrom.

  Individualnim terapijskim pristupom uz kori??enje balneo terapije, individualni/grupni programi vje?bi u salama i toplim mineralnim bazenima, masa?a (manuelnih, podvodnih, refleksnih) ultrazvuk, elektroterapija, magneta, lasera, edukacije pacijenata. Optimalno trajanje programa je 2 – 3 nedjelje.

 • Kardiolo?ka rehabilitacija

  Kardiolo?ka rehabilitacija pacijenata nakon infarkta miokarda, sa stabilnom anginom pektoris, nakon operacija na srcu (ugradnje stenta, koronarnog bypass-a, operacija sr?anih zalistaka...) i sa visokim pritiskom.

  Timski pristup (spec.fizijatar, spec.kardiolog, klini?ki psiholog, nutricionista, fizioterapeut i specijalizovani iz oblasti kardiologije, medicinske sestre osposobljene za izvo?enje neinvanzivnih dijagnosti?kih procedura rehabilitacije kao i specijalista drugih medicinskih oblasti) u kome pacijentima va?nu ulogu u kreiranju rehabilitacionog programa koji se odvija kroz strogo doziran program fizi?kih aktivnosti (intervalni trening na traci ili biciklu, hodanje, plivanje, vje?be za muskulaturu pod monitoringom za to edukovanog osoblja).

  Antistres program – psihosocijalna adaptacija i bihevioralno savjetovanje, edukacija vezana za ishranu i ostale faktore rizika (pu?enje, slabe fizi?ke aktivnosti, alkohol) su dio kardiolo?ke rehabilitacije.

  Fizioterapijski modaliteti koji se koriste – hidroterapija, kineziterapija, elektroterapija, manuelna masa?a, limfna drena?a.

 • Respiratorna rehabilitacija

  Respiratorna rehabilitacija pacijenata sa: hroni?nom obstruktivnom plu?nom bolesti (HOPB), astmom, nakon operacija na plu?ima, restriktivnim plu?nim oboljenjima, izrazitim deformitetima grudnog ko?a.

  U Instutu Igalo se kroz individualni pristup svakom pacijentu, u kome u?estvuje multidisciplinarni tim (spec.fizijatar, pulmolog, kardiolog, klini?ki psiholog, nutricionista, specijalizovani fizioterapeuti i medicinske sestre), kreira kompleksni rehabilitacioni program koji pored fizi?kog aspekta uklju?uje psiholo?ki, emocionalni i socijalni aspekt bolesti.

  Fizikalne procedure uklju?uju: respiratornu kineziterapiju, intervalni trening, inhalacije, razne tehnike drena?e, plivanje, manuelnu masa?u, tehnike ?uvanja energije i metode relaksacije.

 • Neurolo?ka rehabilitacija

  U Institutu Igalo se preko 60 god sprovodi rehabilitacija bolesnika nakon mo?danog udara, povreda glave, mozga i ki?mene mo?dine (kvadriplegije, paraplegije), nakon neurohiru?kih operacija, kod demijeliniziraju?ih oboljenja (multipla skleroza …), oboljenja centralnog i perifernog motornog neurona.

  Cilj rehabilitacije je da se kroz individualni pristup svakom pacijentu, uz u?e??e multidisciplinarnog tima postigne maksimalno osposobljavanje pacijenta za AD? (aktivnosti dnevnog ?ivota), a u skladu sa njegovim fiziolo?kim ograni?enjima.

  Kompleksni rehabilitacioni program uklju?uje kineziterapiju, radnu terapiju, logopedski i psiholo?ki tretman, elektroterapijske procedure i hidroterapiju.

 • Rehabilitacija sportskih povreda

  Sportske povrede zauzimaju visoko mjesto u redosljedu u?estalosti povreda u savremenom svijetu. U cilju smanjivanja u?estalosti, od velikog je zna?aja kako preventiva tako i postupak neposredno poslije povrije?ivanja. Ove povrijede su, po svojoj prirodi, naj?e??e lake povrijede, ali je njihova rehabilitacija specifi?na i zasnovana na primjeni kineziterapijskih vje?bi, funkcionalnog treninga, hidroterapije, peloidoterapije, mehanoterapije (manuelna masa?a, limfna drena?a, reflesna masa?a), elektroterapije, koje izvode za to specijalizovani terapeuti pod nadzorom ljekara specijaliste, sa ciljem potpunog oporavka i vra?anja u aktivni sportski ?ivot.

 • Rehabilitacija lokomotornog sistema

  Rehabilitacija pacijenata nakon operacija na ko?tano-mi?i?nom sistemu, nakon ugradnje endoproteza (kukova, koljena, ramena)...

  Program rehabilitacije se sprovodi kroz individualne kinezitepijske vje?be, sa ciljem uspostavljanja izgubljenog obima pokreta, snage mi?i?a, koordinacije, u sali i bazenu, uz kori?tenje balneolo?kih terapijskih procedura, manuelne masa?e i elektroterapije.

 • Dje?ija rehabilitacija

  Dje?ija rehabilitacija je koncipirana da zadovolji polivalentne i interdisciplinarne potrebe u rehabilitaciji djece, od novoro?ena?ke do dobi od 16 godina.

  U kreiranju programa u?estvuje mulitidisciplinarni tim (fizijatar specijalizovan za dje?iju patologiju, pedijatar, defektolog, logoped, psiholog, medicinske sestre, terapeuti), kroz individualni pristup uz aktivno u?e??e roditelja.

  Indikacije za rehabilitaciju su:

  • uro?ene anomalije i deformiteti lokomotornog aparata
  • povrede lokomotornog aparata
  • lezije perifernog i centralnog nervnog sistema
  • reumatolo?ka oboljenja u fazi remisije
  • ste?eni deformiteti ki?menog stuba i bolesti rasta
  • respiratorna oboljenja
  • ka?njenje u psihomotornom razvoju
  • stanja nakon operacija kukova (zbog uro?enog i??a?enja kukova, epifizeolize, Pertesove bolesti)
  • poro?ajne povrijede (tortikolis, lezije brahijalnog pleksusa)

  Terapijski program obuhvata: kineziterapiju (individualnu ili grupnu), hidrokineziterapiju u bazenu ili Hubbardu, manuelnu masa?u, bisernu kupku, peloidoterapiju, parafin, radnu terapiju, logopedski tretman.